Imaáhítat

Imaáhítat 2020. május 31.

Könyörögjünk, hogy gyermekeink is megismerjék az Urat, és így megkapják a Szentlelket! Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak. Jóel próféta könyve 3:1


Imaáhítat 2020. május 24.

Imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek jelenléte nyilvánvaló legyen minden megnyilvánulásunkban! Az ÚR lelke beszélt általam, az ő szava volt nyelvemen. Sámuel második könyve 23:2


Imaáhítat 2020. május 17.

Kérjük Isten áldását, segítségét, hogy hitelődeink lel­ke­se­dé­séhez, lendületéhez hasonlóan tudjunk missziózni ma is! Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Lóiszban és anyádban, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, […]


Imaáhítat 2020. május 10.

Adjunk hálát azért, mert ismerhetjük a teljes öröm forrását, Istent! Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. 16. zsoltár


Imaáhítat 2020. május 3.

Imádkozzunk az anya-gyermek kapcsolatok élethosszig tartó meghittségéért! Amikor Jézus meglátta ott állni anyját, és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához: „Asszony, íme, a te fiad!” Azután így szólt a tanítványhoz: „Íme, a te […]


Imaáhítat 2020. április 26.

Kérjük az Úr segítségét, hogy hasznos életet tudjunk élni, és imádkozzunk oltalmáért, nehogy haszontalanná váljunk! …az Istenben hívők igyekezzenek a jó cselekedetekben elöl járni: ezek jók és hasznosak az embereknek. Pál levele Tituszhoz 3:8


Imaáhítat 2020. április 19.

Imádkozzunk olyan példamutató életért, amely másokat az üdvösség útjára segít! Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Pál első levele Timóteushoz 4:12


Imaáhítat 2020. április 12.

Adjunk hálát, hogy Jézus feltámadása következtében nekünk is részünk lehet majd az örök életre való feltámadásban! Mindenki a maga rendje szerint: első zsengeként támadt fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi. […]


Imaáhítat 2020. április 5.

Könyörögjünk, hogy minden esetben felismerjük Meg­váltónk valódi szándékát! …ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Pál levele az efezusiakhoz 5:17


Imaáhítat 2020. március 29.

Buzdítás: Dicsőítsük Istent, mert szuverén Úr! Magasztaljuk őt, mert nem él vissza ilyetén hatalmával, hanem igazságos!  Magasztaljátok Istenünket, az URat, boruljatok le lába zsámolya előtt, mert szent ő! Zsoltárok 99:5.